Powered by Smartsupp

Všeobecné obchodní podmínky

Jsme společnost společnost HOX red s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 07066228, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 294064 vedenou u Městského soudu v Praze.

Nejsme fanoušci dlouhých podmínek. Ale protože si zakládáme na tom, aby naše služby byly fér a abychom s nimi byli všichni spokojení, sepsali jsme níže základní parametry, kterými se řídí nákup balíčků a dárkových poukazů. 

Zakoupením produktu na našich stránkách www.hox.black potvrzujete, že jste si tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Tyto Podmínky se jejich odsouhlasením stávají součástí naší společné dohody, na základě které Vám jako uživateli budeme My, společnost HOX red s.r.o., jako poskytovatel poskytovat Službu tím je myšlen prodej grafických návrhů a vše s tím spojeno. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, tuto dohodu s Vámi uzavíráme okamžikem, kdy si objednáte jednu z našich služeb (konkrétně logo na míru, vizuální identitu a práce s ní spojené) nebo některé z příplatkových služeb (nad rámec vypsaných vlastností služby jako takové).

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši společnou dohodu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu objednávání našeho produktu a máme o tom online písemný záznam, bude to mít před těmito Podmínkami přednost.

1. Některé definice

1.1. My jako provozovatel jsme společnost HOX red s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 07066228, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 294064 vedenou u Městského soudu v Praze.

1.2. Vy jste uživatel, který nakupuje naše produkty, náš zákazník, který je identifikovaný jménem, příjmením, případně názvem zakázky, identifikačním číslem a sídlem v administraci e-shopu.

1.3. Logo je výsledný grafický produkt, který získáte po řádné úhradě produktu v procesu objednávky.

1.4. Web jsou internetové stránky (internetová aplikace) určená k prohlížení naší práce a služeb prostřednictvím internetové adresy www.hox.black jejíž hlavní funkcionalitou je také objednání dané služby pomocí formuláře.

1.5. Kupní smlouva je smlouvu podle (§ 2079 odst. 1 NOZ) kdy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu

1.6. Služba je tvorba grafického návrhu a práce s ní spojené. Službou je i plnění poskytované na míru na základě Individuální Objednávky.

2. Informace pro uživatele před uzavřením smlouvy

2.1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván ve složce online distributora na sdílení souborů Google Drive, emailu či jiném externím nosiči. 

3. Proces uzavření Smlouvy 

3.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je vyplnění formuláře se zadáním na tvorbu loga, které je zasláno do emailu nebo pomocí online formuláře Typeform. 

3.2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na poslední tlačítko ve formuláři s označením „Objednat“ .

3.3. Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

3.4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na místo serveru platformy Typeform, kde je nastaven sběr informací. 

3.5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6. Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o shrnutí objednávky a tím se uzavírá Kupní smlouva, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí platformy Typeform ihned po jeho odeslání. 

3.7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí webu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4. Kupní smlouva

4.1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení: 

4.1.1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel vybral v uživatelské prostředí Web vybráním v kontaktním formuláři na stránce Kontakt (www.hox.black/kontakt) nebo pomocí emailové komunikace a to v množství, které si Uživatel zvolil a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u Zboží v uživatelském prostředí Webu. (V případě individuální nabídky v emailu.) 

4.1.2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat. 

4.1.3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele platbu, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

4.1.4. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem. 

4.1.5. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní Webu jsou pouze orientační.

4.1.6. Provozovatel zašle Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do prostředí typeform.

4.1.7 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit písemně na email poptavka@hox.black. Provozovatel následně vyhodnotí v jaké stavu je proces objednávky a dle vlastního uvážení zašle poměrnou částku z ceny objednávky zpět uživateli na účet, ze kterého byla platba provedena.

5. Individuální objednávka

5.1. Pokud Vás zaujme jeden z našich balíčků/služeb můžete nám na náš kontaktní e-mail odeslat individuální objednávku (dále také „Individuální Objednávka“).

5.2. V Individuální Objednávce musíte uvést svou představu o tom, co od nás požadujete. My Vaši Individuální Objednávku zvážíme, a pokud bychom potřebovali cokoliv upřesnit, ozveme se Vám s doplňujícími dotazy. Po jejich zodpovězení Vám zašleme závaznou cenovou nabídku, která je platná 14 dní ode dne vystavení, a termín zhotovení balíčku, o kterou máte zájem. Po obdržení této nabídky máte 2 pracovní dny na její odmítnutí. Pokud naši nabídku přijmete nebo ji v uvedené lhůtě neodmítnete, je Individuální Objednávka uzavřena ve znění naší nabídky.

6. Cena

6.1. Cena za produkt se odvíjí od tarifu, který si objednáte (více k tomu na www.hox.black). V ceně za Službu jsou zahrnuty jenom ty dílčí plnění a parametry, které jsou výslovně uvedené v konkrétní službě. Pokud byla Služba uzavřena na základě Individuální Objednávky, pak je cena uvedená v cenové nabídce, kterou jste nám potvrdili.

6.2. V případě, že Vám budeme účtovat poskytování služby dle hodinové sazby, bude faktura vystavena vždy zpětně po poskytnutí víceprací, a to na základě záznamu o provedení práce, který vede každý náš pracovník.

6.3. Jak už to tak bývá, všechny ceny, které od nás dostanete, jsou vždy uvedeny bez DPH. Ceny nezahrnují ani žádné další poplatky, protože nepočítáme s tím, že by vznikla potřeba jejich úhrady. Pokud by se ale situace změnila a bylo nutné zaplatit například dodatečné daně nebo cla, ponesete je Vy.

6.6. Pokud by ve srovnání se dnem, kdy jsme naši dohodu o poskytování Služby uzavřeli nebo dnem posledního zvýšení ceny dosáhl index růstu cen alespoň 5 %, můžeme cenu ve stejném rozsahu jednostranně zvýšit, a to i opakovaně. A pokud bychom někde náhodou uvedli zjevně chybnou cenu, nemusíme Vám za tuto cenu Službu poskytovat.

7. Platební podmínky

7.1. Cena za Službu či Logo se platí podle zvolené frekvence placení dopředu

  1. převodem na účet uvedený v námi vystavené výzvě k placení s uvedením platebních údajů, která bude mít splatnost minimálně 5 dní od vystavení

7.2. Fakturu, tedy daňový doklad, Vám vystavíme v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zašleme ho elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ihned po uhrazení.

7.3. Ve všech případech se cena považuje za zaplacenou dnem připsání sjednané částky na náš účet. Do té doby se neodečítá doba dodání dle vybrané služby.

8. Užívací oprávnění

8.1. Některé části v návrzích (například grafika, texty, fotografie, říkejme tomu „náš obsah“) mohou být chráněny autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví nás a třetích osob. Náš obsah zůstává náš a neudělujeme Vám k němu žádná práva do doby finálního předání produktu (loga, firemní identity) s potvrzením ukončení spolupráce po odeslání Vám finálních návrhů emailem. 

9. Mlčenlivost

9.1. Během naší spolupráce si budeme vyměňovat spoustu informací a mezi nimi i informace, které pro nás nebo pro Vás může být důležité chránit – tzv. důvěrné informace. Důvěrné informace jsou neveřejné informace obchodní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by průměrný člověk považoval za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Abyste věděli, co si pod touto formulací představit, budou to zejména: naše cenová nabídka pro Individuální Objednávku, dokumentace související se Službou, přípravné a koncepční materiály, pracovní postupy, obchodní plány, know-how, naše vzájemná komunikace včetně komunikace učiněné před uzavřením naší dohody o poskytování Služby atd.

9.2. O všech těchto informacích jsme my i Vy povinni zachovávat mlčenlivost, nikde je nešířit a chránit je před zneužitím. Využívat je lze jen za účelem naší vzájemné spolupráce. Pokud by bylo sdělení důvěrné informace vyžadováno právními předpisy, úřady nebo soudy, musíme se o tom navzájem informovat. Pokud nám budete chtít sdělit něco opravdu důvěrného, prosím nedělejte tak nezabezpečenou e-mailovou komunikací, ale domluvte se s námi na jiném způsobu, jakým si tyto informace budeme sdělovat.

10.  Další body, které nám přijde důležité zmínit

10.1. Prosíme, abyste i Vy dodržovali zásady slušného chování, a to zejména při písemné i telefonické komunikaci s námi.

10.2. Pokud nesplníte svůj závazek uhradit cenu dle těchto Podmínek včas a v plné výši, můžeme předat pohledávku/pohledávky třetí straně k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky.

10.3. Pokud nesplníte svůj závazek komunikovat v procesu tvoření a nedostaneme 30 dní po sobě jdoucí Vaší odpověď případně důvod o odložení. Vaše zakázka bude stornována a bude Vám vráceno 10% ze zaslané částky a na žádné z našich návrhů Vám nebude uděleno právo ho používat.

10.4. Informace, které jsou shromažďovány při provozu Webu nebo které vznikají v souvislosti s poskytováním našich služeb, jsme oprávněni zpracovávat za účelem vytváření statistik a analýz o způsobu využívání služeb a on-line nakupování, a to v anonymizované a agregované podobě, pro komerční i nekomerční účely. Tyto statistiky a agregovaná data jsme oprávněni poskytovat třetím stranám či uživatelům našich služeb.

10.5. Máme právo využít všechny zhotovené návrhy pro vlastní propagaci značky a šíření vlastního jména.

11.  Zpracování osobních údajů

11.1. V rámci naší spolupráce dojde ke zpřístupnění nebo zpracování některých osobních údajů. Podmínky pro takovou práci a informace ke zpracování najdete v našem dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, které jsou umístěné na našich webových stránkách.

12.  Komunikace

12.1. Veškerá komunikace a zasílání oznámení týkajících se našich vzájemných vztahů, zejména vzniku, trvání a zániku naší dohody o poskytování Služby s výjimkami, na kterých jsme se spolu dohodli nebo uvedených v těchto podmínkách, bude probíhat elektronicky prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 8:00–17:30 hod., v opačném případě v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek). Zavazujete se pro účely komunikace využívat výhradně e-mailovou adresu uvedenou v formuláře, který byl zadán při vypsání zadání na tvorbu loga “Kontaktní email”.

13.  Závěrečná ustanovení

13.1. Upozorňujeme, že můžeme do těchto Podmínek nebo vzájemné dohody o poskytování Služby sáhnout a změnit zejména ustanovení o platebních podmínkách, komunikaci a dalších právech a povinnostech stran. 

13.2. Veškeré právní vztahy, které na základě těchto Podmínek vzniknou, se řídí českým právem. Jakékoliv spory z ní vyplývající budeme řešit před českými soudy určenými dle našeho sídla.

13.5. Veškerou komunikaci a vzájemné dohody archivujeme v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné.

13.7. Pracovat s Vámi je pro nás čest, proto bychom rádi o naší spolupráci informovali i naše ostatní zákazníky. Za tímto účelem, pokud nám nesdělíte jinak, můžeme umístit Vaše obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení na naše webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci v našich nabídkách. Pokud by to pro Vás však z jakéhokoliv důvodu začalo být problém, stačí říct a Vaši společnost z našich referencí odstraníme.

13.8. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1.3. 2023.

Zpráva byla úspěšně odeslána 🎉

Dobrý den, děkujeme Vám za vyplnění formuláře. Do 24 hodin (v pracovní dny) se s Vámi spojíme a sdělíme Vám všechny potřebné informace.

Ondřej & Jakub

Zpráva byla úspěšně odeslána 🎉

Dobrý den, děkujeme Vám za vyplnění formuláře pro získání nápadu zdarma. Do 24 hodin se s Vámi spojíme na email s nápadem. Následně už bude pouze na Vás jestli s námi budete chtít pokračovat v tvorbě loga.

Ondřej & Jakub